Ochorenie COVID-19 poisťovňa YOUPLUS plní - YOUPLUS

Ochorenie COVID-19 poisťovňa YOUPLUS plní

3. 4. 2020

Aktuálna situácia okolo koronavírusu podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj náš život ako taký. Všetci prechádzame náročnou skúškou a všetci sa v nej snažíme obstáť. YOUPLUS stojí pri svojich klientoch a poskytuje poistné plnenie v súvislosti s ochorením COVID-19 v zmysle poistných podmienok. YOUPLUS nemá výluku na epidémiu či pandémiu.

 

Pri poskytovaní poistného plnenia z jednotlivých pripoistení pri ochorení spôsobenom koronavírusom budeme postupovať štandardne podľa poistných podmienok Rizikového životného poistenia 4U ako aj podľa poistných podmienok produktov prevzatých do správy od poisťovne Basler. Poistné podmienky neobsahujú výluku ani iné obmedzenie plnenia v prípade epidémie alebo pandémie. Ochorenie COVID-19 bude posudzované ako respiračné vírusové ochorenie.

Čo to znamená pre jednotlivé pripoistenia:

 • PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ
  Základnou podmienkou pre poskytnutie plnenia je, podľa definície uvedenej v poistných podmienkach, aby príčinou bola choroba alebo úraz, čo znamená, že v prípade prepuknutia choroby a vystavenia pracovnej neschopnosti poistenému bude z tohoto pripoistenia plnené v súlade s poistnými podmienkami.Ak dôjde k prepuknutiu choroby v priebehu preventívnej karantény, kvôli ktorej bol poistený práce neschopný, karanténu zohľadníme v rozsahu doby zodpovedajúcej inkubačnej dobe ochorenia a bude plnené v súlade s poistnými podmienkami. Pre úplnosť dodávame, že ošetrovanie člena rodiny nie je poistnou udalosťou. 
 • HOSPITALIZÁCIA
  Základnou podmienkou plnenia uvedenou v poistných podmienkach je, aby príčinou bola choroba alebo úraz. V prípade hospitalizácie z dôvodu vírusového ochorenia poisteného bude z tohto pripoistenia plnené v súlade s poistnými podmienkami. 
 • SMRŤ/ INVALIDITA/ CHIRURGICKÝ ZÁKROK
  V prípade poistenia invalidity, poistenia pre prípad smrti alebo poistenia chirurgického zákroku poistné podmienky nestanovujú žiadne osobitné obmedzenia ani výluky týkajúce sa vírusových ochorení. 
 • KRITICKÉ OCHORENIA
  Ochorenie COVID-19 nie je samo o sebe ochorením zo zoznamu kritických ochorení v poistení Kritických ochorení. Ak by však jeho následkom nastala niektorá z poistených diagnóz, bude plnené bez osobitných obmedzení alebo výluk.

Poisťovňa YOUPLUS poskytuje klientom aj v aktuálnej situácii kompletné služby a všetky procesy fungujú bezpapierovo a bezkontaktne. To je koniec koncov základnou myšlienkou a pridanou hodnotou poisťovne od úplného začiatku. Ako jedným z príkladov je možnosť uzavrieť novú zmluvu životného poistenia prostredníctvom svojho finančného poradcu na diaľku z pohodlia a bezpečia domova. Rovnako ako nahlásiť poistnú udalosť on-line na www.youplus.sk.