Informácie o organizačnej zložke

Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie SNP 474/15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika, IČ: 52 241 289, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5741/B.

Zriaďovateľom organizačnej zložky je Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežactvo, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.014.769-5.

Informácie o našej činnosti

Činnosť v poisťovníctve vykonávame na území Slovenskej republiky podľa zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, v znení neskorších predpisov, ako pobočka poisťovne z členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore, a to v rozsahu v akom nám bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v Lichtenštajnskom kniežatstve.

Na našu činnosť pri distribúcii poistenia na území Slovenskej republiky dohliada Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika. Orgánom dohľadu v našej domovskej krajine, teda v Lichtenštajnskom kniežatstve, je Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Správu finančnom stave našej spoločnosti môžete nájsť na http://www.aspecta.li/de/Ueber-uns/Unternehmen. Správa je dostupná v nemeckom jazyku.

 

Tlačové centrum

YOUPLUS a osobné údaje

Sťažnosti

Ostatné dokumenty