Škodové udalosti - YOUPLUS

Oznámenie škodovej udalosti

Oznámte nám škodovú udalosť jednoducho, rýchlo a bez behania či papierovania. Tak ako sa na digitálnu poisťovňu patrí.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Ako nahlásiť škodovú udalosť jednoducho a rýchlo

skodni udalost 1 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripravte si dokumenty

K nahláseniu škodovej udalosti budete potrebovať číslo vašej poistnej zmluvy, vaše osobné údaje a dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou (napr. lekárske správy, správy z hospitalizácie atď.)

skodni udalost 2 - YOUPLUS - YOUPLUS

Vyplňte požadované údaje

Doplňte svoje údaje a informácie o škodovej udalosti. Správne vyplnené údaje nám pomôžu rýchlejšie vyriešiť škodovú udalosť.

skodni udalost 3 - YOUPLUS - YOUPLUS

Odošlite nám

Vyplnený formulár hlásenia škodovej udalosti nám môžete poslať prostredníctvom našej elektronickej uPodateľne, cez virtuálnu asistentku youliu alebo poštou. Pokojne to však nechajte na svojho agenta.

icon bell - YOUPLUS - YOUPLUS

Sme síce digitálna a bezpapierová poisťovňa, ale pokiaľ chcete hlásenie škodovej udalosti vyplniť na papieri a poslať ho poštou, stiahnite si ho tu.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia base - YOUPLUS - YOUPLUS

vám pomôže

Náš chatbot youlia vám pomôže nahlásiť škodovú udalosť jednoducho, rýchlo a bez behania či papierovania. Tak ako sa na digitálnu poisťovňu patrí. Prevedie vás procesom nahlasovania a vysvetlí, aké dokumenty budete potrebovať. Plus, podá vám informácie o vyplácaní poistných udalostí, termínoch vyplácania či zálohách.

S poisťovňou som veľmi spokojná. Prístup, jednanie, komunikácia na veľmi vysokej úrovni. Ochota pomôcť, poradiť pri nastavení správneho krytia klientov a to všetko za prijateľnú cenu. Pri poistných udalostiach, veľmi rýchla likvidácia a úhrada tak ako klient ma dohodnuté. Poisťovňu YOUPLUS môžem len odporúčať.

- Silvia L.

youlia popup 01 - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 03 - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 02 - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 04 - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 05 - YOUPLUS - YOUPLUS

Recenzie zverejnené na tejto stránke boli vybrané z recenzií našich individuálne oslovených obchodných partnerov a klientov.

Často kladené otázky

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Ako oznámiť škodovú udalosť?

Udalosť nám, prosím, oznámte len raz podľa nižšie uvedených možností. Vyberte si, ktorá vám najviac vyhovuje.

On-line
Vyplňte údaje v online formulári, nahrajte požadované doklady a odošlite nám oznámenie o škodovej udalosti elektronicky. Správy o priebehu vyšetrovania škodovej udalosti vám budeme zasielať prostredníctvom e-mailu. Tento spôsob je najrýchlejší a navyše budeme spoločne šetriť naše životné prostredie.

Poštou
V tomto prípade vyplňte formulár a zašlite nám ho spolu s požadovanými dokumentmi na adresu YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov. Formulár k jednotlivým druhom škodovej udalosti nájdete na našich internetových stránkach www.youplus.sk.

uPodateľňou
Vyplňte formulár a spolu s dokumentmi zašlete k nám online prostredníctvom uPodateľne. Tento spôsob je najvhodnejší pre poslanie dokumentov, ktoré sme si dodatočne vyžiadali alebo tých, ktoré ste pri oznámení škodovej udalosti nemali k dispozícii (v tomto prípade už s prideleným číslom škodovej udalosti).

Kedy oznámiť škodovú udalosť – úmrtie?

Škodovú udalosť je nevyhnutné oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo nastala. Neskoré oznámenie môže sťažiť alebo znemožniť jej vyšetrovanie. Na oznámenie udalosti budete potrebovať:

– úradne overenú kópiu Úmrtného listu,

– kópiu lekárskej správy, z ktorej vyplýva začiatok a priebeh choroby, ktorá viedla k úmrtiu, prípadne si neskôr vyžiadame vyplnenie formulára Lekárska správa,

– pitevnú správu alebo úradne overenú kópiu listu o prehliadke mŕtveho,

– kópiu policajného protokolu alebo záveru z vyšetrovania, ak udalosť vyšetrovala polícia,

– kópiu záverečnej správy z vyšetrovania pracovného úrazu, ak išlo o pracovný úraz,

– rodný list dieťaťa, ak je poisteným maloletá osoba.

Ak niektorý z dokumentov nemáte k dispozícii, môžete nám ho doplniť aj neskôr.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – liečenie úrazu?

Udalosť nám oznámte bez zbytočného odkladu po tom, ako úraz nastal. Pred oznámením udalosti môžete overiť v príslušnej tabuľke, ktorá je súčasťou poistných podmienok, že je utrpený úraz zahrnutý vo vami dohodnutom variante pripoistenia, a že zaň poistné plnenie patrí.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – hospitalizáciu/pobyt v nemocnici?

Udalosť nám oznámte bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala hospitalizácia na území Českej republiky alebo akútna hospitalizácia v zahraničí (EÚ, EHP, Švajčiarsko). V prípade dlhodobej hospitalizácie môžeme na vašu žiadosť poskytnúť zálohu poistného plnenia, a to aj opakovane.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – pracovnú neschopnosť?

V závislosti na dohodnutom variante pripoistenia nám udalosť oznámte bezodkladne po uplynutí odkladnej doby. Dĺžku odkladnej (karenčnej) doby nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou vašej poistnej zmluvy.

V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti môžeme na vašu žiadosť poskytnúť zálohu poistného plnenia, a to aj opakovane.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – trvalé následky úrazu?

Škodovú udalosť nám oznámte po úplnom ustálení zdravotného stavu, spravidla po uplynutí jedného roka od úrazu. Pokiaľ je zrejmé, že následky úrazu sú trvalé bez možnosti zlepšenia (napr. pri stratových poraneniach končatín), môžete udalosť oznámiť už pred uplynutím jedného roka od úrazu.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – invaliditu?

Udalosť nám oznámte bez zbytočného odkladu po tom, ako bolo lekárom Sociálnej poisťovne rozhodnuté o vašej invalidite, ktorej krytie bolo dohodnuté vo vašej poistnej zmluve.

Kedy oznámiť škodovú udalosť – kritické ochorenie?

Udalosť nám oznámte bez zbytočného odkladu po tom, ako vám bolo diagnostikované ochorenie, nastal úraz alebo bol vykonaný lekársky zákrok, ktorý je v súlade s poistnými podmienkami krytý pripoistením pre prípad kritických ochorení. Zoznam kritických ochorení, na ktoré sa poistenie vzťahuje, rovnako ako ďalšie podmienky na poskytnutie plnenia (napr. čakacie doby) nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú k dohľadaniu aj na našom webe v sekcii Dokumenty a formuláre.

Kto má škodovú udalosť oznámiť?

Pre výplatu poistného plnenia je nevyhnutné, aby nám škodovú udalosť oznámila a právo na plnenie uplatnila oprávnená osoba. Tá je určená v poistnej zmluve alebo zo zákona. Môže to ale byť aj jej zákonný zástupca, opatrovník, osoba určená na základe plnomocenstva a pod..

Zákonný zástupca
Pokiaľ nárok na plnenie zo škodovej udalosti uplatňuje za poisteného jeho zákonný zástupca, budeme potrebovať doložiť kópiu rodného listu poisteného.

Opatrovník
Opatrovník určený rozsudkom súdu je povinný predložiť posledný platný rozsudok súdu o opatrovníctve poisteného. Pokiaľ rozhodnutie súdu neuvádza inak, vyžaduje sa na prijatie poistného plnenia a nakladania s ním privolenie súdu.

Oprávnená osoba v prípade úmrtia
V prípade úmrtia poistenej osoby je oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia osoba uvedená v poistnej zmluve. Pokiaľ taká uvedená nie je, je stanovená zákonom. Oprávnenú osobu sme povinní identifikovať, aby sme zaistili riadnu výplatu poistného plnenia.

Aké dokumenty a informácie budete potrebovať na ohlásenie škodovej udalosti?

Na šetrenie škodovej udalosti od vás potrebujeme doložiť dokumenty. Pri dokladoch nám stačí väčšinou kópia. Pri niektorých dokladoch však môžeme požadovať aj originál alebo úradne overenú kópiu, v takom prípade si ich od vás vyžiadame. Zoznam požadovaných dokumentov sa líši podľa typu škodovej udalosti. Zoznam dokumentov potrebných na nahlásenie vašej konkrétnej škodovej udalosti vám poskytne naša virtuálna asistentka youlia.

Na začatie vyšetrovania škodovej (poistnej) udalosti potrebujeme tiež poznať osobné údaje poistenej osoby a tiež osoby, ktorá škodovú udalosť oznamuje (v prípade, že je iná ako poistená osoba). Ďalej budete potrebovať informácie o škodovej udalosti, kedy nastala, jej podrobný popis. Pripravte si tiež číslo bankového účtu na výplatu poistného plnenia.

Pri online oznámení škodovej udalosti je nevyhnutné uviesť e-mail a mobilné telefónne číslo. Prostredníctvom nich s vami budeme komunikovať v priebehu vyšetrovania škodovej udalosti.

Vzťahuje sa poistenie aj na škodové udalosti spôsobené ochorením COVID-19?

Poistenie sa vzťahuje aj na škodové udalosti, ktorých príčinou je ochorenie COVID-19, a to v súlade s poistnými podmienkami jednotlivých typov pripoistenia.

Budete plniť aj keď sa mi úraz stane pod vplyvom alkoholu?

Pokiaľ máte produkt 4U (bez ohľadu na verziu) a hladina alkoholu v krvi nebude vyššia ako 0,5 promile, nebudeme alkohol pri likvidácii úrazu nijako zohľadňovať, pretože sa domnievame, že takto nízka hladina alkoholu nemá na vznik úrazu žiadny podstatný vplyv. Ak by však hladina alkoholu bola vyššia, máme právo poistné plnenie skrátiť podľa toho, ako veľmi alkohol k vzniku úrazu alebo závažnosti jeho následkov prispel.

Ako plníte, ak sa mi niečo stane v oblasti zasiahnutej terorizmom alebo ozbrojeným konfliktom?

Ak máte produkt 4U (bez ohľadu na verziu) a k úrazu dôjde v oblasti, pre ktorú Ministerstvo zahraničných vecí vyhlási varovanie pred cestovaním z dôvodu ozbrojených konfliktov, terorizmu alebo iného aktu agresie, uhradíme plnenie len vtedy, ak bol poistený v čase vyhlásenia varovania už v postihnutej oblasti a pokiaľ ju opustí bez zbytočného odkladu po vydaní takého varovania ministerstva. Ak však poistený vycestuje do takej oblasti až po vydaní varovania, alebo ak v postihnutej oblasti po vydaní varovania bezdôvodne zotrváva, aj keď mu v jej opustení nič nebráni, v takom prípade plnenie nevyplatíme.

Ako prebieha spracovanie škodovej udalosti v YOUPLUS?

Po oznámení škodovej udalosti zahájime naše šetrenie. Počas šetrenia budeme potrebovať spoluprácu poisteného. Môžeme ho napríklad požiadať o predloženie potrebnej dokumentácie alebo o absolvovanie lekárskej prehliadky.

Ak nemôžeme ukončiť šetrenie do jedného mesiaca odo dňa oznámenia poistnej udalosti, poskytneme oprávnenej osobe na jej žiadosť primeraný preddavok.

Pri oznámení udalosti online vás budeme o priebehu šetrenia informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla.