Whistleblowing linka - YOUPLUS

Whistleblowing linka

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznamovacia linka YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu slúži na oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937  z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie a zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“).

Oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti prostredníctvom interného oznamovacieho systému môže byť každá fyzická osoba, ktorá sa dozvedela o príslušnom porušení zákona v súvislosti s pracovnou alebo inou obdobnou činnosťou, teda osoby voči YOUPLUS v postavení dodávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, partnera, osoby v štatutárnych, riadiacich a kontrolných orgánoch našej spoločnosti alebo uchádzača o zamestnanie alebo bývalého zamestnanca.

Závažnou protispoločenskou činnosťou, ktorú je možno oznámiť prostredníctvom Whistleblowing linky YOUPLUS sa rozumie:

  • trestné činy podľa § 2 písm. d) ods. 1 zákona;
  • trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky;
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Osoby, ktoré sa rozhodnú podať oznámenie, nečelia zo strany poisťovne žiadnym takzvaným „odvetným opatreniam“ podľa § 2 písm. l) zákona. Oznámenie je možné vykonať úplne anonymne.

Interný oznamovací systém YOUPLUS je Vám k dispozícii na tejto adrese. Prístupový kód pre zaslanie oznámení je: r7SoJKFXq1

Oprávnené osoby môžu na podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti využiť aj externý kanál, ktorý spravuje Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/formular).

Upozorňujeme, že uvedený postup sa nevzťahuje na klientov našej poisťovne. V prípade, že použijú interný oznamovací systém, bude ich oznámenie vyhodnotené ako irelevantné, keďže nie sú osobami v pracovnom alebo obdobnom pomere k poisťovni.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že podanie vedome nepravdivého oznámenia môže viesť k spáchaniu správneho deliktu alebo trestného činu. V prípade vedome nepravdivého oznámenia môže byť zo strany poisťovne uplatnený nárok na kompenzáciu, keďže vyšetrovanie každej nahlásenej skutočnosti si vyžaduje administratívne náklady. Klienti môžu posielať akékoľvek oznámenia o protiprávnom konaní na emailovú adresu whistleblowing@youplus.sk.

Ak chcete vyjadriť nespokojnosť s našimi produktmi alebo službami, ktoré poskytujeme, môžete postupovať podľa pokynov uvedených tu.