Whistleblowing linka - YOUPLUS

Whistleblowing linka

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznamovacia linka YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu slúži na oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937  z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (ďalej len „smernica“) a zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti prostredníctvom interného oznamovacieho systému môže byť každá fyzická osoba, ktorá sa dozvedela o príslušnom porušení zákona v súvislosti s pracovnou alebo inou obdobnou činnosťou, teda osoby voči YOUPLUS v postavení dodávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, partnera, osoby v štatutárnych, riadiacich a kontrolných orgánoch našej spoločnosti alebo uchádzača o zamestnanie alebo bývalého zamestnanca.

Závažnou protispoločenskou činnosťou, ktorú je možno oznámiť prostredníctvom Whistleblowing linky YOUPLUS sa rozumie:

  • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b trestného zákona;
  • trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky;
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Osoby, ktoré sa rozhodnú podať oznámenie, nečelia zo strany poisťovne žiadnym takzvaným „odvetným opatreniam“ uvedeným v článku 19 smernice. Oznámenie je možné vykonať úplne anonymne.

Interný oznamovací systém YOUPLUS je Vám k dispozícii na tejto adrese.

Oprávnené osoby môžu na podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti využiť aj externý kanál, ktorý spravuje Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/formular).

Upozorňujeme, že uvedený postup sa nevzťahuje na klientov našej poisťovne. V prípade, že použijú interný oznamovací systém, bude ich oznámenie vyhodnotené ako irelevantné, keďže nie sú osobami v pracovnom alebo obdobnom pomere k poisťovni.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že podanie vedome nepravdivého oznámenia môže viesť k spáchaniu správneho deliktu alebo trestného činu. V prípade vedome nepravdivého oznámenia môže byť zo strany poisťovne uplatnený nárok na kompenzáciu, keďže vyšetrovanie každej nahlásenej skutočnosti si vyžaduje administratívne náklady. Klienti môžu posielať akékoľvek oznámenia o protiprávnom konaní na emailovú adresu whistleblowing@youplus.sk.

Ak chcete vyjadriť nespokojnosť s našimi produktmi alebo službami, ktoré poskytujeme, môžete postupovať podľa pokynov uvedených tu.