Povinne zverejňované informácie - YOUPLUS

Povinne zverejňované informácie

Informácie o organizačnej zložke

YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 241 289, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Po, vložka č. 5741/B. 

Zriaďovateľom organizačnej zložky je YOUPLUS Assurance AG, so sídlom Austrasse 14, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.038.147-0.

Informácie o našej činnosti

Činnosť v poisťovníctve vykonávame na území Slovenskej republiky podľa zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, v znení neskorších predpisov, ako pobočka poisťovne z členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore, a to v rozsahu v akom nám bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v Lichtenštajnskom kniežatstve.

Na našu činnosť pri distribúcii poistenia na území Slovenskej republiky dohliada Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika. Orgánom dohľadu v našej domovskej krajine, teda v Lichtenštajnskom kniežatstve, je Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Správu finančnom stave našej spoločnosti môžete nájsť na http://www.youplus.li/de/ueber-uns. Správa je dostupná v nemeckom jazyku.