Sťažnosti - YOUPLUS

Postup pri vybavovaní sťažností

YOUPLUS Assurance AG, so sídlom Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo, registračné číslo: FL-0002.038.147-0, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:

YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 241 289, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Po, vložka č. 5741/B.

Kontaktná adresa: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava

Nižšie nájdete informácie o tom, ako môžete podať sťažnosť na naše služby alebo produkty, alebo na správanie našich pracovníkov.

Čo je sťažnosť?

Sťažnosťou myslíme vyjadrenie vašej nespokojnosti s nami, našimi pracovníkmi, službami alebo s produktami, ktoré ponúkame. Ak sa v rovnakej veci budete sťažovať viac ako raz, budeme takú sťažnosť označovať ako opakovanú.

Čo nie je sťažností?

Ak uplatňujete svoje právo na poistné plnenie, potrebujete poskytnúť informácie alebo vysvetlenia k vašej poistnej zmluve, požiadať nás o zaslanie dokumentov, alebo uplatňujete svoje práva dotknutej osoby, neváhajte nás kontaktovať, takúto vašu žiadosť však nebudeme považovať za sťažnosť, ale ju vybavíme podľa jej obsahu.

Podľa tohto reklamačného poriadku nebudeme postupovať ani vtedy, ak si budete priať vykonať oznámenia porušenia alebo hroziaceho porušenia zákona vzťahujúceho sa na distribúciu poistenia, ktoré súvisia s našou činnosťou (whistleblowing).

Ako môžete podať sťažnosť?

Sťažnosť môžete podať:

a) písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo,
b) e-mailom na našu elektronickú adresu: staznosti@youplus.sk,
c) osobne v sídle organizačnej zložky.
Sťažnosť na činnosť poisťovacieho sprostredkovateľa môžete podať aj prostredníctvom príslušného finančného agenta, pokiaľ ju však podáte nám, budeme sa ňou samozrejme zaoberať.

Čo musí sťažnosť obsahovať?

Vašu identifikáciu a kontaktné údaje

V každej sťažnosti sa nám nezabudnite predstaviť svojím menom a priezviskom, tiež dátumom narodenia alebo rodným číslom, aby sme vedeli, s kým komunikujeme. Ak podávate sťažnosť v mene právnickej osoby, uveďte aspoň jej názov, sídlo a identifikačné číslo.
Vždy nám na seba, prosím, nechajte kontaktný údaj, ako e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu, na ktorej preberáte poštu, aby sme vám mohli oznámiť výsledok vybavovania sťažnosti.

Na čo sťažnosť smeruje

Popíšte nám, ktorej služby, osoby alebo činnosti sa vaša sťažnosť týka a z akého dôvodu ju podávate, bez týchto informácií vašu sťažnosť neposúdime.

Ďalšie náležitosti

Ak sa vaša sťažnosť týka konkrétne uzavretej poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti, uveďte nám, prosím, aj ich číslo. Aby sme mali istotu, že o vašej poistnej zmluve alebo poistnej udalosti komunikujeme naozaj s vami, pokiaľ sťažnosť posielate poštou, vlastnoručne ju podpíšte, môžete ju zaslať aj z e-mailovej adresy, ktorú používame pre našu vzájomnú komunikáciu.

Ak sa vo vašej sťažnosti opierate o informácie, ktoré nemáme sami k dispozícii, nezabudnite ich uviesť a prípadne aj doložiť potrebnými dokumentmi.

Ak konáte za niekoho iného, doložte nám listinu, ktorá vás k tomu oprávňuje, napríklad plnú moc.

Čo sa stane, keď bude niečo chýbať?

Ak nám bude v sťažnosti niečo chýbať, a budeme mať vaše kontaktné údaje, požiadame vás o potrebné doplnenie. Ak svoju sťažnosť doplníte neskôr ako v lehote, ktorú na tento účel určíme, začneme sťažnosť riešiť ako by bola podaná nová.

Ako vašu sťažnosť vybavíme?

Pokiaľ je nám doručená nová sťažnosť, zaevidujeme ju, priradíme jej číslo a začneme robiť kroky potrebné na jej vybavenie. Ak nám bola vaša sťažnosť doručená e-mailom, jej prijatie vám e-mailom potvrdíme.

Urobíme všetko preto, aby sme boli schopní vybaviť vašu sťažnosť do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nám bola doručená. Ak sme vás žiadali o doplnenie jej náležitostí, pobeží nám lehota až od okamihu doplnenia. Ak by sme to v tejto lehote z vážnych dôvodov nestihli, dáme vám o tom aj o týchto dôvodoch vedieť a oznámime vám, kedy môžete vybavenie vašej sťažnosti očakávať.

Sťažnosť je vybavená, keď vám zašleme našu odpoveď.

Čo keď s vybavením sťažnosti nesúhlasíte?

Ak vybavenie sťažnosti nebude v súlade s vašimi očakávaniami, môžete sa sťažovať aj opakovane. Pri vybavovaní ďalšej sťažnosti budeme postupovať obdobne a závery našej odpovede na prvú sťažnosť preskúmame.

Ak sa však sťažujete opakovane, bez toho aby takáto opakovaná sťažnosť obsahovala nové skutočnosti, alebo ak je vaša opakovaná sťažnosť vulgárna, urážlivá, rasistická, alebo inak odporuje slušnému správaniu, vyhradzujeme si právo na takú sťažnosť už nereagovať.

Ako inak si môžete sťažovať?

S vašou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na orgán dohľadu nad našou činnosťou, teda na Národnú banku Slovenska a to písomne ​​na adresu NBS, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, osobne na pracovisku na Vazovovej ulici č. 2 v Bratislave, alebo prostredníctvom webových stránok www.nbs.sk.

Ak ste spotrebiteľom, na mimosúdne riešenie sporov z poistenia sa môžete obrátiť aj na subjekty alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorých vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Pri riešení sporu môžete využiť aj mediáciu upravenú v zákone č. 420/2004 Z. z., o mediácii.

Pri riešení sporov z poistnej zmluvy máte k dispozícii aj príslušné súdy Slovenskej republiky.