Fúzie spoločnosti YOUPLUS

Vážení klienti,

radi by sme Vás  informovali, že poisťovňa Youplus Insurance International AG, so sídlom FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.014.769-5, konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 241 289, zapísanej v obchodnom registri Bratislava I pod sp. zn Po 5741/B sa ku dňu 29. 12. 2021 zlučuje  s inou spoločnosťou z finančnej skupiny Swiss InsurEvolution Partners, a to nástupníckou poisťovňou YOUPLUS Assurance AG.

Dňa 29.12.2021 sa tak so súhlasom orgánov dohľadu v Slovenskej republike a v Lichtenštajnsku stáva poisťovňa  YOUPLUS Assurance AG novým poistiteľom poistných zmlúv uzatvorených na Slovensku s poisťovňou Youplus Insurance International AG, rovnako ako poistných zmlúv, ktoré táto poisťovňa v minulosti prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúzia našich spoločností je významným krokom na našej ceste k vyššej kvalite servisu a čo možno najvyššej miere digitalizácie. Vážime si klientov, ako ste Vy, a chceme Vám poskytovať tie najlepšie služby. V súlade s našou víziou, ktorú presadzujeme od začiatku nášho pôsobenia na slovenskom trhu, plánujeme aj naďalej podporovať úplne bezpapierovú komunikáciu a  tým znižovať administratívnu záťaž pre našich klientov a súčasne šetriť životné prostredie. Zjednodušenie štruktúry spoločnosti zvýši našu silu a umožní ponúkať služby vhodné pre digitálnu dobu.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie, ktoré môžete v súvislosti s touto zmenou potrebovať. Ak na nasledujúcich riadkoch nenájdete odpovede na svoje otázky, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom emailovej adresy info@youplus.sk.

 

Pozrite si video k fúzii

Kto je novým poistiteľom?

Novým poistiteľom je lichtenštajnská poisťovňa YOUPLUS Assurance AG, so sídlom Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.038.147-0 a vykonávajúca svoju činnosť na Slovensku prostredníctvom pobočky, ktorú prevzala od pôvodného poisťovateľa. V nadväznosti na toto prevzatie však dochádza k zmene názvu a sídla tejto pobočky, ktorá bude po novom pôsobiť pod názvom YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČ: 52241289, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Obidve poisťovne sú súčasťou rovnakej finančnej skupiny a dôvodom fúzie je výhradne zjednodušenie organizačnej štruktúry spoločnosti, jej efektívnejšia správa a administratívna úspora.

Dohľad nad činnosťou poisťovateľa aj naďalej vykonáva Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, 9494 Vaduz, Lichtenštajnsko.

Akých poistných zmlúv sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých poistných zmlúv, uzatvorených priamo poisťovňou Youplus Insurance International AG, alebo na túto poisťovňu prevedených od poisťovne Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft (predtým DEUTSCHER RING Sachversicherungs – AG), a to ako ukončených, tak aj neukončených. Všetky tieto poistné zmluvy a práva a povinnosti s nimi súvisiace prechádzajú na nástupnícku poisťovňu dňa 29.12.2021.

Prevod sa týka aj všetkých práv a povinností vyplývajúcich z poistných zmlúv, ktoré už zanikli.

Čo sa stane s mojou poistnou zmluvou?

Vaša poistná zmluva, ktorú máte uzatvorenú  s poisťovňou Youplus Insurance International AG zostáva v platnosti a nie je potrebné, aby ste v súvislosti s prevodom podnikli akékoľvek kroky.

Od 29.12.2021 sú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce prevedené na poisťovňu YOUPLUS Assurance AG a tá sa tak stala Vašim novým poisťovateľom. Poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dohodnuté vo Vašej zmluve a zostávajú  zachované aj všetky ostatné vlastnosti Vašej poistnej zmluvy.

Zmení sa cena poistenia?

Výška poistného, platobné údaje, termín splatnosti aj spôsob platby poistného ostávajú bez zmeny.

Čo sa stane s nárokmi z poistenia?

Ak máte nevyriešené nároky z poistenia, vrátane poistných udalostí, ktoré ste ešte neoznámili, môžete si ich uplatniť voči YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Tá zabezpečí aj vyriešenie už uplatnených nárokov a nahlásených poistných udalostí, odpoveď na nevyriešené sťažnosti, vybavenie neukončených súdnych alebo iných sporov plynúcich z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu a všetkých ostatných záležitostí.

Ako môžem nového poisťovateľa kontaktovať?

Poisťovňu YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského môžete vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Vášho poistenia kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených na týchto webových stránkach a v jej sídle.

Ako sa môžem sťažovať?

Viac informácií o sťažnostiach môžete nájsť na týchto stránkach v sekcii O YOUPLUS > Sťažnosti.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Vzhľadom k prevodu poistného kmeňa došlo aj k zmene správcu Vašich osobných údajov, ktorým je odo dňa prevodu poisťovňa YOUPLUS Assurance AG. Pre získanie informácií týkajúcich sa spracovania osobných údajov navštívte sekciu O YOUPLUS > YOUPLUS a osobné údaje.

Čo ak mám ďalšie otázky?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, či už telefonicky na našej kontaktnej linke alebo prostredníctvom emailu info@youplus.sk, radi Vám pomôžeme.

Ďakujeme Vám za dôveru,

Vaše YOUPUS