Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - YOUPLUS

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Životné poistenie je tu preto, aby Vám pomohlo, keď sa vo Vašom živote stane niečo neočakávané.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážení klienti,

prostredníctvom tejto stránky vám poskytujeme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ste poistníkom alebo záujemcom o poistenie, poisteným alebo budúcim poisteným, oprávnenou osobou, prípadne inou osobou so vzťahom k uzatvoreným poistným zmluvám (najmä zástupcom uvedených osôb, lekárom alebo poskytovateľom zdravotných služieb).

Informácie, ktoré nájdete v nasledujúcich riadkoch, zohľadňujú platnú právnu úpravu, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, nami označované tiež ako „GDPR“.

I. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť YOUPLUS Assurance AG, so sídlom Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo, registračné číslo: FL-0002.038.147-0, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť v poisťovníctve prostredníctvom svojej organizačnej zložky YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 241 289, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 5741/B.
Kontaktná adresa prevádzkovateľa:
YOUPLUS, Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava.

II. Kto je dotknutou osobou, ktorej údaje spracúvame?

Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame, ste dotknutou osobou i vy. Pri našej činnosti spracúvame osobné údaje nasledujúcich osôb:

 

 • záujemcov o poistenie a potenciálnych poistených a to aj v prípade, že k uzatvoreniu poistnej zmluvy nedôjde;
 • poistníkov a poistených osôb, pokiaľ bola uzatvorená poistná zmluva;
 • oprávnených osôb na základe uzatvorených poistení;
 • platcov poistného, pokiaľ sú odlišní od poistníka;
 • zástupcov vyššie uvedených osôb, pokiaľ s nami jednali v ich mene;
 • osôb, ktoré s nami komunikujú alebo nás kontaktujú;
 • osôb, ktoré nám poskytujú odborné vyjadrenia pri uzatváraní poistnej zmluvy a hodnotení poistných rizík, pri zmenách zmluvy alebo likvidácii poistnej udalosti (najmä znalci a lekári);
 • ďalších osôb (konečných užívateľov výhod, príjemcov plnenia, zamestnávateľa poisteného/poistníka atď.);
 • návštevníkov našich webových stránok (viac o používaní cookies tu).

III. Aké kategórie údajov spracúvame?

Identifikačné údaje

 

Identifikačné údaje sú také údaje, ktoré vás identifikujú ako konkrétnu osobu, napríklad vaše meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu, pohlavie, status politicky exponovanej osoby, pokiaľ ste fyzickou osobou – podnikateľom, spracúvame tiež identifikačné číslo, obchodnú firmu, miesto podnikania, status daňovej rezidencie, prípadne daňové identifikačné číslo.

Tieto osobné údaje spracúvame vo vzťahu ku všetkým dotknutým osobám a v určitom rozsahu je ich poskytnutie nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, napríklad pre uzatvorenie poistnej zmluvy alebo plnenia z nej.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú také údaje, ktoré ste nám oznámili k tomu, aby sme vás prostredníctvom nich kontaktovali. Ide najmä o korešpondenčnú adresu, vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Aj tieto osobné údaje môžeme spracúvať vo vzťahu ku všetkým dotknutým osobám, avšak ich poskytnutie zvyčajne nie je úplne nevyhnutné.

Sociodemografické údaje

Sociodemografické údaje sú údaje, ktoré popisujú vaše základné spoločenské charakteristiky, ako je váš vek, vzdelanie alebo povolanie. Tieto údaje sú nevyhnutné pre hodnotenie poistných rizík, najmä pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo pri jej neskoršej zmene.

Tieto údaje spracúvame najmä o potenciálnych poistených alebo o poistených osobách, pri ktorých je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné.

Pri iných osobách ich spracúvame spravidla len pre účely marketingu.

Platobné a transakčné údaje

Platobné údaje sú údaje o tom, z akého účtu platíte poistné a kto je jeho platcom, o tom či je poistné platené riadne a včas a vo výške dlhu alebo o platobných údajoch príjemcu poistného plnenia.

Tieto údaje spracúvame o platcovi poistného, ktorým môže byť poistník ale aj iná osoba, napríklad jeho zamestnávateľ. Vo vzťahu k poistnému plneniu spracúvame platobné údaje oprávnených osôb alebo skutočných príjemcov poistného plnenia. Bez týchto údajov sa pri svojej činnosti nezaobídeme.

Údaje týkajúce sa zdravia

Údaje týkajúce sa zdravia patria medzi citlivé osobné údaje o vašej osobe a popisujú nám váš zdravotný stav. Opisujú vaše telesné aj duševné zdravie. Zahŕňajú informácie o príčinách, úrazoch a ochoreniach, ktorými ste trpeli alebo ste sa na ne liečili pred uzatvorením poistenia alebo aj v jeho priebehu a zároveň zahŕňajú informácie o poskytnutých zdravotných službách. Zo zdravotnej dokumentácie môžeme zároveň zistiť informácie o vašich genetických údajoch, typicky o predispozícii k určitým ochoreniam či rodinnej anamnéze. Tieto údaje vyžadujeme buď pred uzatvorením poistnej zmluvy, alebo pri jej zmene, alebo aj v priebehu trvania poistenia, najčastejšie však pri likvidácii poistnej udalosti.

Tieto údaje získavame a spracúvame iba pri poistených osobách, výnimočne pri poistníkovi (najmä ak poistník zomrel) a to na základe súhlasu, alebo pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto spracúvaní nájdete v kapitole V.

Ďalšie údaje týkajúce sa vašej osoby

Pri našej činnosti spracúvame aj iné údaje, ktoré nie sú vymenované v kategóriách vyššie. Ide napríklad o informácie, ktoré popisujú výšku príjmu poisteného alebo zdroj a pôvod príjmu a majetku poistníka, jeho požiadavky a potreby vo vzťahu k uzatvorenému poisteniu alebo jeho toleranciu k investičným rizikám. Môže ísť tiež o údaje, ktoré nám poskytne poistený pri likvidácii poistnej udalosti, a ktorých konkrétny obsah nemôžeme vopred úplne očakávať.

Tieto informácie sa týkajú poistníkov a poistených osôb a sú nevyhnutné najmä pri kontrole klienta podľa právnych predpisov alebo plnenia z uzatvorenej zmluvy.

Nevyhnutné údaje pre hodnotenie rizika pri vstupe do poistenia

Ide napríklad o údaje, ktoré opisujú vašu športovú činnosť či povolanie.

Tieto informácie sa týkajú poistených osôb a sú nevyhnutné pre hodnotenie poistných rizík.

Biometrické údaje

Ak bol niektorý náš dokument podpísaný elektronicky za použitia technického zariadenia, zaznamenávajúci biodynamické charakteristiky pohybu ruky podpisujúcej sa osoby, spracúvame tiež biometrické údaje, ktoré sú k podpisu pripojené. Tieto údaje, ktoré rovnako ako údaje o zdravotnom stave patria medzi citlivé osobné údaje, zahŕňajú napríklad tlak vašej ruky na podpisové zariadenie, rýchlosť a postupnosť ťahov rôznych častí podpisu, krivku podpisu a pod.

Tieto osobné údaje získavame len na základe vášho súhlasu, ktorého udelenie nie je nevyhnutné. Ak si neželáte, aby sme biometrické údaje spracúvali, môžete dokumentáciu vždy podpísať tiež v písomnej podobe.

Ak bol podpísaný niektorý z našich dokumentov týmto spôsobom a ak uplynula doba na odvolanie vášho súhlasu, ďalšie spracúvanie biometrických údajov vykonávame už bez vášho súhlasu, a to na účely nasledujúceho preukázania vašej identity pri podpisovaní dokumentu. Toto ďalšie spracúvanie je  nevyhnutné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov z poistnej zmluvy, a to našich i vašich.

Biometrické údaje obsiahnuté v podpise uchovávame výhradne v zašifrovanej podobe. Časť kľúča potrebnú k rozšifrovaniu môžeme získať od poskytovateľa služby len na našu výslovnú žiadosť, a to v prípade, keď potrebujeme preukázať pravosť uchovávaného podpisu. Váš podpis preto nemôžeme napodobniť, skopírovať alebo ho inak zneužiť.

Údaje týkajúce sa našej vzájomnej komunikácie

Bez ohľadu na to s kým komunikujeme, obsah tejto komunikácie si uchovávame. Ide predovšetkým o nahrávky telefónnych hovorov a záznamy e-mailovej komunikácie.

Údaje o využívaných produktoch a službách

Najmä pri našich marketingových aktivitách alebo za účelom interných analýz a postupov môžeme využívať údaje o tom, aké produkty už u nás máte alebo ako naše služby využívate.

IV. Odkiaľ získavame osobné údaje?

Od dotknutých osôb

 

Osobné údaje získavame najmä priamo od dotknutých osôb, teda od vás, a to pred uzatvorením poistnej zmluvy, prípadne v priebehu jej trvania, napríklad pri likvidácii poistnej udalosti. Vaše osobné údaje získavame spravidla prostredníctvom našich formulárov alebo z vašich osobných dokladov, prípadne aj z iných dokumentov, ktoré nám predkladáte.

Pokiaľ s nami komunikujete z akéhokoľvek dôvodu, kontaktujete nás prostredníctvom svojich žiadostí, otázok, sťažností alebo nárokov, môžeme vaše osobné údaje získať aj z tejto komunikácie.

Z iných zdrojov

Niektoré údaje môžeme získať z verejných zdrojov, ako sú napríklad registre (obchodný register, živnostenský register, register úpadcov, register konečných užívateľov výhod, register partnerov verejného sektora). Pokiaľ zverejníte nejaké údaje o sebe, môžeme vaše osobné údaje získať z takého verejného zdroja, prostredníctvom ktorého boli údaje zverejnené, napríklad vrátane sociálnych sietí.

Osobné údaje môžeme získať od iných subjektov, napríklad od iných poisťovní, v rámci prevencie a odhaľovania protiprávnych činov, alebo od poskytovateľov zdravotných služieb, ktorí boli vami splnomocnení, aby nám poskytovali údaje o vašom zdravotnom stave, v niektorých prípadoch aj priamo od poistníka, pokiaľ ste poisteným.

Vaše osobné údaje sme mohli získať aj tak, že sme nadobudli poistný kmeň, ktorého súčasťou bola poistná zmluva, ku ktorej sa vzťahujú vaše osobné údaje.

V. Pre aké účely spracúvame vaše údaje?

Aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať, musíme mať na to právny dôvod. Takým dôvodom môže byť váš výslovný súhlas, ktorý nám bol udelený na jeden alebo viacero účelov, sú však aj účely, na ktoré môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj bez vášho súhlasu.

 

Je tomu tak, ak tieto údaje nevyhnutne potrebujeme pre:

 • plnenie zmluvných povinností, ktoré máme voči vám;
 • plnení našich právnych povinností;
 • realizáciu oprávnených záujmov;
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

V nasledujúcich riadkoch vás zoznámime s účelmi, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame, a tiež s právnymi dôvodmi, ktoré nás k tomu oprávňujú.

Ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich

Aby sme mohli uzatvárať poistné zmluvy pre poistenie osôb a plniť z nich, potrebujeme o týchto osobách vedieť veľa informácií, ktoré sa považujú za osobné údaje.

Ak ste záujemcom o poistenie, poistníkom, poisteným alebo oprávnenou osobou, potom vaše údaje potrebujeme, aby sme vykonali všetky prípravné práce pred uzatvorením poistnej zmluvy, pripravili jej modeláciu a ak budete mať záujem, potom aj návrh poistnej zmluvy, ktorý predložíme poistníkovi. Zákonnosť takého spracúvania opierame o článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak ste poisteným, potom vaše osobné údaje spracúvame tiež pre ohodnotenie poistných rizík, ktoré súvisia s uzatváranou poistnou zmluvou alebo s jej neskoršou zmenou.

O článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR sa opierame aj vtedy, ak bola poistná zmluva uzatvorená, a my sa o ňu staráme, šetríme poistnú udalosť, poskytujeme vám poistné plnenie alebo plníme inú povinnosť, ktorú sme prevzali na seba uzatvorením poistnej zmluvy. Ani k takému spracúvaniu preto váš súhlas nepotrebujeme.

Plnenie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú

Pretože našu poisťovaciu činnosť vykonávame v súlade s právnymi predpismi, ak nám tieto predpisy takú povinnosť určujú, spracúvame vaše osobné údaje aj na to, aby sme svoje povinnosti riadne splnili. Takéto spracúvanie vykonávame priamo na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Jedná sa najmä o tieto právne predpisy:

 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktorý nám ukladá povinnosť uschovávať poistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a ďalšie doklady. Ukladá ním tiež povinnosť informovať iné poisťovne o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia, a o osobách zúčastnených na poistení, za účelom prevencie a odhaľovania protizákonného konania. Tento zákon nám tiež určuje povinnosť oznámiť informácie o vás a vašom poistení na vyžiadanie niektorých osôb a subjektov;
 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, ktorý určuje minimálny rozsah osobných údajov, ktoré musí obsahovať každá poistná zmluva a tiež nám ukladá niektoré povinnosti vo vzťahu k poistníkom a poisteným, pri plnení ktorých môžeme potrebovať spracúvať osobné údaje;
 • zákon 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, na základe ktorého sme povinní svojich klientov identifikovať a kontrolovať, sledovať niektoré transakcie a v prípade, že máme podozrenie na trestnú činnosť, oznamovať vymenované skutočnosti príslušným štátnym úradom. Získané informácie sme tiež povinní uchovávať po určenú dobu;
 • zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní – nám ukladá povinnosť zisťovať údaje o vašej daňovej rezidencii a oznamovať ich príslušným štátnym alebo zahraničným úradom;
 • zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý nám prikazuje kontrolovať, či na našich klientov nie sú uvalené medzinárodné sankcie, ktoré by mali vplyv na našu povinnosť poskytovať im plnenie, alebo s nimi nadväzovať obchodné vzťahy;
 • zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákon č. 233/1995 Z. z., exekučný poriadok a ďalšie – podľa týchto zákonov oznamujeme konkurzným správcom, exekútorom a ďalším osobám informácie nevyhnutné na dosiahnutie účelu týchto zákonov, napríklad informácie o existencii poistnej zmluvy a jej hodnote, výške poistného alebo výplatách poistných plnení.

Pokiaľ je to nevyhnutné pre realizáciu našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany

Pri výkone našej činnosti môžu nastať situácie, kedy máme oprávnený záujem na spracúvanie vašich osobných údajov. Také spracúvanie sa opiera o čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Našim oprávneným záujmom je najmä:

Hodnotenie poistných rizík

Aby sme zabezpečili, že za poistenie, ktoré poskytujeme, dostaneme zaplatené toľko, aby sme boli schopní splniť v budúcnosti svoje záväzky, vykonávame hodnotenie poistných rizík v súvislosti s každou uzatváranou poistnou zmluvou, na základe ktorého určíme, za akých podmienok si môžeme dovoliť poistnú zmluvu uzatvoriť.

Zaistenie poistného rizika

Aby sme neboli sami na svoje záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv, poisťujeme sa u svojho zaisťovateľa, ktorý v prípade poistnej udalosti ponesie časť našich nákladov na poistné plnenie. Aby sme mohli byť zaistení, musíme poskytovať svojmu zaisťovateľovi informácie o poistných zmluvách a poistných udalostiach.

Sledovanie spokojnosti zákazníkov

Pretože nám záleží na tom, aby ste boli spokojní s našimi službami, môžeme zisťovať vaše názory na naše poskytované produkty a služby.

Administratíva a chod spoločnosti

Aby sme mali prehľad o tom, ako naša spoločnosť funguje, máme zavedené vnútorné procesy, zahŕňajúce napríklad reportingy alebo tvorbu prevádzkových alebo predajných štatistík a pod., ktoré môžu obsahovať osobné údaje.

Prevencia a odhaľovanie protiprávneho konania

Aby sme sa nestali obeťou poistných podvodov alebo ich protiprávnych/nezákonných konaní, prijímame preventívne opatrenia, ktoré môžu vyžadovať spracúvanie osobných údajov. Pokiaľ sme sa stali obeťou poistného podvodu, budú osobné údaje tiež obsahom oznámenia podaného orgánom činným v trestnom konaní.

Marketing

Naše vlastné služby a poistné produkty vám môžeme ponúkať aj bez vášho výslovného súhlasu, a to po dobu, kedy ste s nami v zmluvnom vzťahu. Ak bude smerovať vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov proti týmto marketingovým aktivitám, bez zbytočného odkladu prestaneme spracúvať vaše údaje na tento účel. Skôr ako vašu námietku spracujeme, môže sa však stať, že od nás ešte nejakú ponuku dostanete.

Pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Vaše osobné údaje môžeme potrebovať tiež na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich vlastných právnych nárokov. Pre tento účel môžeme spracúvať podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR aj bez vášho súhlasu všetky osobné údaje vrátane tých citlivých, ako sú údaje o zdravotnom stave. K tomuto účelu sú využívané vaše osobné údaje najmä pri likvidácii poistných udalostí, v súdnych a mimosúdnych konaniach, pri vymáhaní pohľadávok, alebo pri súčinnosti, ktorú poskytujeme štátnym orgánom dohliadajúcim na našu činnosť, ako je Národná banka Slovenska alebo Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám bol udelený váš výslovný súhlas

Niektoré naše činnosti vyžadujú, aby nám bol udelený váš výslovný a slobodný súhlas, pretože ich spracúvanie nemožno oprieť o žiadny z vyššie uvedených právnych titulov. Pri každom udelení súhlasu vás informujeme o tom, na čo potrebujeme súhlas, aké údaje na základe neho budeme spracúvať a akú dlhú dobu. Vždy vás tiež informujeme o tom, či je udelenie súhlasu k danému účelu nevyhnutné a aké má jeho neudelenie právne následky. Súhlasy, ktoré nám udeľujete, môžete kedykoľvek odvolať, také odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sme vykonali dovtedy. Aj napriek odvolaniu súhlasu môžeme mať aj naďalej iný právny dôvod pre spracúvanie aj bez vášho súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia

Pri hodnotení poistných rizík a určení výšky poistného, ktoré vykonávame pri uzatvorení poistnej zmluvy alebo pri jej zmene, sa nezaobídeme tiež bez informácií slúžiacich na posúdenie zdravotného stavu všetkých poistených osôb. Informácie popisujúce zdravotný stav môžeme tiež poskytovať nášmu zaisťovateľovi či inej poisťovni za účelom rozdelenia poistného rizika. Pretože informácie týkajúce sa zdravia tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov, neumožňuje nám GDPR spracúvať údaje na tento účel inak než s vaším súhlasom. Preto bude každá poistená osoba staršia ako 16 rokov požiadaná o udelenie tohto súhlasu pred vyplnením dotazníka o zdravotnom stave. Pri poistených mladších ako 16 rokov o tento súhlas požiadame ich zákonného zástupcu.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia je dobrovoľné, je však nevyhnutné na uzatvorenie poistnej zmluvy, poistenie alebo niektoré ich zmeny. V prípade, že odvoláte raz udelený súhlas pred uzatvorením poistnej zmluvy a ohodnotením poistného riziká, nebudeme môcť poistnú zmluvu alebo niektoré poistenia uzatvoriť alebo ich ponechať v platnosti. Ak svoj súhlas odvoláte neskôr, nebudeme môcť vykonávať zmeny poistnej zmluvy vyžadujúce posúdenie vášho zdravotného stavu, aj naďalej však budeme môcť tieto údaje spracúvať pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, napríklad pri likvidácii poistných udalostí. Pri osobách mladších ako 16 rokov, za ktoré súhlas udelili ich zákonní zástupcovia, súčasne platí, že po dovŕšení veku 16 rokov môžu takto udelený súhlas samy odvolať.

Súhlas so získaním biometrických charakteristík podpisu

Ak využijete možnosti podpísať určitý dokument elektronicky, s cieľom môžeme preukázať podpísanie dokumentu a s vaším súhlasom využiť technológie dynamického biometrického podpisu. Takto zaznamenaný elektronický podpis v sebe zahŕňa nielen odtlačok krivky vášho podpisu, ale aj ďalšie informácie o tom, akým spôsobom sa podpisujete, napríklad ako na podpisové zariadenie v jednotlivých fázach podpisu tlačíte, rýchlosť ťahu, postupnosť jednotlivých ťahov a pod. Spoločne s ďalšími osobnými údajmi, ktoré sme o vás získali, nám tieto informácie umožňujú vašu identifikáciu. Využitie tejto technológie približuje elektronický podpis tomu vlastnoručnému a umožňuje nám aj vám v budúcnosti tiež overiť, či bol dokument skutočne podpísaný vašou rukou (t.j. vašu autentifikáciu).

Udelenie súhlasu k zaznamenaniu biodynamiky vášho podpisu je úplne dobrovoľné a príslušný dokument môžete podpísať aj svojim vlastnoručným podpisom na papieri. Udelený súhlas môžete podľa povahy podpisovaného dokumentu vždy odvolať (napr. návrh poistnej zmluvy do okamihu jej uzavretia); o možnostiach a dobe na odvolanie súhlasu ste vždy poučený v texte daného súhlasu. Potom, čo vyprší doba na odvolanie súhlasu (napr. po tom, ako bola poistná zmluva uzatvorená), tieto vaše osobné údaje pripojené k podpisu už spracúvame s cieľom nasledujúceho preukázania vašej identity pri podpisovaní dokumentu (k prípadnému využitiu znalca z odboru písmoznalectva), pretože je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov z poistnej zmluvy, a to našich i vašich.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu

Niektoré naše marketingové aktivity nemôžeme vykonávať bez vášho súhlasu, preto získavame súhlas aj na tento účel. Či nám súhlas udelíte alebo nie je len na vás a jeho neudelenie nemá žiadny vplyv na iné služby, ktoré vám poskytujeme. Tento súhlas tiež môžete kedykoľvek odvolať.

VI. Komu vaše osobné údaje prenášame a kto ich ďalej spracúva?

Pri našej činnosti spolupracujeme s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby, a ktorým musíme na tento účel vaše údaje poskytnúť alebo sprístupniť. Takéto subjekty sa označujú ako príjemcovia osobných údajov. Pretože je pre nás ochrana vašich osobných údajov dôležitá, vyžadujeme od týchto príjemcov, aby vaše osobné údaje chránili rovnako, ako to robíme my.

 

Medzi takých príjemcov patria predovšetkým:

 • finanční sprostredkovatelia, ktorí sprostredkujú uzatvorenie poistnej zmluvy a poskytujú vám aj ďalší servis;
 • poisťovne za účelom prevencie a odhaľovania poistného podvodu a ďalšieho protiprávneho konania;
 • ďalší príjemcovia, ak nám takúto povinnosť určujú právne predpisy, alebo ak je to potrebné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. konkurzní správcovia a exekútori, orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.).

Ak prenášame vaše osobné údaje iným subjektom, aby ich spracúvali čisto len na naše účely a podľa našich pokynov, ide o našich sprostredkovateľov. Aj tí sú zmluvne viazaní k ochrane vašich osobných údajov a je starostlivo strážené, aby ich za žiadnych okolností nezneužili. Vaše údaje zásadne neposkytujeme na iné účely ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Medzi našich sprostredkovateľov patria najmä:

 • zmluvní dodávatelia služieb súvisiaci s našou činnosťou (advokáti, poskytovateľ služieb IT, tlačiarne, audítori, prevádzkovatelia poštových služieb, marketingové agentúry atď.);
 • externí likvidátori, zmluvní lekári.

V niektorých prípadoch nám prenos vašich údajov iným subjektom ukladá priamo zákon.

K prenosu osobných údajov môže dochádzať tiež našim zaisťovateľom, ktorý pre nás preberá časť poistného rizika tak, aby sme neboli sami na krytie záväzkov z poistných zmlúv. Týmto zaisťovateľom je spoločnosť Hannover Re.

K ďalšiemu prenosu osobných údajov potom dochádza tiež medzi subjektmi v skupine, ktorej sme členom.

Vzhľadom na to, že sa okruh našich sprostredkovateľov či ďalších subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupňované, môže v priebehu času meniť, budeme tento dokument priebežne aktualizovať.

Prenášanie údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané na uvedené účely na spracúvanie v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

V súlade s právnymi predpismi môžeme poskytovať osobné údaje aj do krajín mimo EÚ/EHP, ale to len v prípade zaistenia primeraného zabezpečenia a doloženie záruk, že s nimi bude zaobchádzané v súlade s právnymi predpismi. Prenášanie údajov prebieha najmä v prípadoch, keď vo vzťahu figuruje nejaký zahraničný prvok (poistenie rizika v zahraničí, poistná udalosť, ktorá nastala v zahraničí a pod.). V tejto situácii je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných záväzkov a ochrane našich a vašich práv získať alebo poskytnúť údaje do zahraničia.

VII. Po akú dobu spracúvame vaše údaje?

Pokiaľ došlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy, spracúvame vaše osobné údaje po dobu jej trvania. Po jej skončení spracúvame vaše osobné údaje dovtedy, kým trvá aspoň jeden z týchto dôvodov:

 

 • po dobu trvania premlčacích dôb podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 (najdlhšie 10 rokov) a počas primeraného obdobia po jej uplynutí, aby sme mali istotu, že nezačalo súdne konanie, tieto doby sú rôzne vždy s ohľadom na druh povinností alebo práva, ku ktorému sa viaže premlčacia doba;
 • po dobu, kedy poskytujeme poistné plnenie z poistnej zmluvy;
 • počas trvania akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania na účely obhajoby našich právnych nárokov;
 • po dobu, kedy trvá naša povinnosť archivovať dokumenty podľa niektorého z právnych predpisov (napr. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, daňové či účtovné predpisy a pod.);
 • po dobu, kedy je to nevyhnutné pre obhajobu vašich právnych nárokov, ak nás o to požiadate.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe vášho súhlasu spracúvame tieto osobné údaje po dobu, na ktorú nám bol súhlas udelený, alebo kým súhlas neodvoláte. Potom spracúvame vaše údaje po dobu, počas ktorej musíme byť pripravení preukázať, že sme váš súhlas získali riadne a v súlade s právnymi predpismi.

Vždy však platí, že ak sú niektoré vaše údaje potrebné z viacerých dôvodov, uplatňujeme dobu uchovávania na ten účel, ktorý zanikne ako posledný.

VIII. Čo je automatizované spracúvanie osobných údajov a ako ho využívame?

Aby boli naše služby moderné, efektívne a rýchle, využívame v niektorých prípadoch namiesto našich zamestnancov počítačové systémy, ktoré bez ľudského zásahu vyhodnotia niektoré údaje, ktoré sme o vás získali.

Pri uzatváraní poistnej zmluvy vyhodnocujeme automatizované informácie o veku, povolaní, ekonomickej činnosti alebo o zdravotnom stave poisteného, ​​aby sme ohodnotili poistné riziká súvisiace s uzatvorenou zmluvou, správne vypočítali zodpovedajúcu výšku poistného a prípadne navrhli výluky z poistenia, bez ktorých nebudeme môcť poistné riziko do poistenia prijať.

V priebehu trvania poistenia automatizovane sledujeme a vyhodnocujeme informácie o platbách poistného a výšku nedoplatkov alebo transakcie prebiehajúce na poistnej zmluve z hľadiska rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

K automatizovanému spracúvaniu môže dochádzať aj v rámci vnútorných procesov prevencie a odhaľovania poistného podvodu.

K automatizovanému spracúvaniu pristupujeme vtedy, ak je to nevyhnutné pre naše činnosti. Pretože sme si vedomí, že výsledky automatizovaného spracúvania môžu mať vplyv na vaše práva a povinnosti, máte právo ich napadnúť. Vo všetkých prípadoch automatizovaného spracúvania môžete vyjadriť svoj názor a požiadať nás o preskúmanie automatizovaného rozhodnutia, ktoré bude vykonané manuálne a to určeným zamestnancom

Informácie o spracúvaní osobných údajov ďalších osôb

I. Zástupcovia a zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb alebo iných tretích strán

Aké kategórie údajov spracúvame?

 

Pri zabezpečovaní našej činnosti spracúvame osobné údaje zamestnancov, štatutárnych orgánov alebo iných osôb, ktoré s nami konajú v mene dodávateľov tovarov a služieb, potenciálnych dodávateľov tovarov a služieb, štátnych orgánov alebo aj iných tretích strán. Ak ste takou osobou, potom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

Identifikačné údaje: identifikačnými údajmi sú také údaje, ktoré vás identifikujú ako konkrétnu osobu, napríklad vaše meno, priezvisko alebo titul, niekedy aj dátum narodenia a adresa trvalého alebo iného pobytu.

Kontaktné údaje: kontaktnými údajmi sú také údaje, ktoré ste nám poskytli na to, aby sme vás prostredníctvom nich kontaktovali. Ide najmä o korešpondenčnú adresu, vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Údaje týkajúce sa našej vzájomnej komunikácie: uchovávame najmä záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne aj iné písomné komunikácie medzi nami. Pokiaľ prebieha komunikácia prostredníctvom monitorovanej telefonickej linky, uchovávame aj tieto hovory.

Odkiaľ získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, napríklad z vašej vizitky, z e-mailu, alebo z predloženej plnej moci, od osoby, v mene ktorej s nami jednáte, alebo tiež z verejných databáz, napr. z obchodného registra alebo z verejných webových stránok.

Na aké účely spracúvame vaše údaje?

Vaše údaje spracúvame aj bez vášho súhlasu za účelom realizácie našich oprávnených záujmov, najmä z vnútorných administratívnych dôvodov, a ďalej ich môžeme spracúvať tiež na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov a tiež ak je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti.

Po akú dobu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, v závislosti od konkrétnych okolností potom vždy najmenej po dobu trvania vzájomných záväzkov s príslušným dodávateľom, do doby uplynutia premlčacích dôb, prípadne po dobu, po ktorú nám legislatíva určuje povinnosť uchovávať doklady (napr. faktúry), na ktorých sú vaše údaje uvedené.

II. Uchádzači o zamestnanie

Aké kategórie údajov spracúvame?

 

Pri vyhľadávaní, hodnotení a náboru uchádzačov o zamestnanie spracúvame osobné údaje záujemcov, ktorí nás oslovili, alebo ktorých oslovujeme my v rámci náborového procesu. Ak ste takou osobou, potom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

Identifikačné údaje: identifikačnými údajmi sú také údaje, ktoré vás identifikujú ako konkrétnu osobu, napríklad vaše meno, priezvisko alebo titul, niekedy aj dátum narodenia a adresa trvalého alebo iného pobytu.

Kontaktné údaje: kontaktnými údajmi sú také údaje, ktoré ste nám poskytli na to, aby sme vás prostredníctvom nich kontaktovali. Ide najmä o korešpondenčnú adresu, vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Údaje o odbornej kvalifikácii: takými údajmi sú najmä údaje o vašom vzdelaní, praxi, schopnostiach a zručnostiach alebo aj iné údaje, ktoré nám uvediete vo vašom životopise.

Údaje týkajúce sa našej vzájomnej komunikácie: uchovávame najmä záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne aj iné písomné komunikácie medzi nami. Pokiaľ prebieha komunikácia prostredníctvom monitorovanej telefonickej linky, uchovávame aj tieto hovory.

Odkiaľ získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, napríklad z vášho životopisu, vizitky, e-mailu, alebo aj z verejných databáz (napr. pracovné servery) alebo z verejných webových stránok. Údaje môžeme získať tiež od personálnej agentúry, ktorá pre nás vykonáva vyhľadanie uchádzačov.

Na aké účely spracúvame vaše údaje?

Vaše údaje spracúvame aj bez vášho súhlasu za účelom realizácie našich oprávnených záujmov spočívajúcich v nábore zamestnancov a ďalej ich môžeme spracúvať aj na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov.

S vaším súhlasom by sme údaje spracúvali, ak prejavíte záujem zostať s nami v kontakte aj po ukončení náborového procesu pre prípadné obsadenie inej pracovnej pozície v budúcnosti.

Komu poskytujem vaše údaje?

Vaše údaje spracúvame najmä my, avšak v prípade úspešného náborového procesu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti, ktorá pre nás zabezpečuje služby mzdového účtovníctva. Pretože sme zahraničná spoločnosť, v rámci nášho spracúvania môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov do štátov EÚ/EHP, príp. aj mimo tohto územia, ak sú zabezpečené porovnateľné záruky ochrany osobných údajov.

Ak nás o to požiadajú, poskytneme vaše údaje tiež štátnym orgánom alebo súdom.

Po akú dobu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania výberového konania a naplnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania. Ak k tomu budeme mať váš súhlas, môžeme osobné údaje spracúvať tiež po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do odvolania súhlasu, pre účely budúcich náborových konaní.

Informácie o právach dotknutých osôb

I. Aké máte práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť prostredníctvom svojej žiadosti, spôsobom a na kontaktnej adrese, ktorú nájdete v kapitole X.:

 

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje týkajúce sa vašej osoby spracúvame alebo nie, a ak áno, potom máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, najmä ich kópiu. Máte tiež právo získať informácie o tom, na aké účely vaše údaje spracúvame, aké kategórie osobných údajov spracúvame, komu vaše osobné údaje poskytujeme, dobe, počas ktorej budeme vaše osobné údaje uchovávať, a o vašich právach, ktoré sa na spracúvanie týchto osobných údajov viažu. V prípade, kedy sme nezískali osobné údaje od vás, potom máte právo aj na informáciu o zdrojoch, z ktorých osobné údaje získavame. Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch vaše údaje spracúvame aj formou automatizovaného rozhodovania, máte právo získať aj informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov tohto spracúvania.

Ak by sme vaše osobné údaje poskytovali do tretích krajín, potom máte tiež právo na informácie o zárukách, ktoré sa na takéto poskytovanie vzťahujú.

Vymenované informácie vám poskytneme na základe vašej žiadosti v elektronickej forme, ak bola žiadosť o informácie podaná elektronicky a ak nás výslovne nepožiadate o poskytnutie informácií v inej podobe.

Máte právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov

Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú presné alebo sú neúplné, máte právo nás na to upozorniť a požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vaše osobné údaje opravili alebo ich doplnili.

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov

Pokiaľ už naďalej nie je právny dôvod, aby sme vaše osobné údaje spracúvali, máte právo nás požiadať, aby sme ich vymazali. Vymazanie vašich osobných údajov môžete požadovať vtedy, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané, ak bol odvolaný súhlas, na základe ktorého sme tieto údaje spracúvali, ak využijete právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, alebo ak sme vaše osobné údaje spracúvali nezákonne.

Vaše osobné údaje však vymažeme iba vtedy, ak nemáme žiadny ďalší dôvod pre spracúvanie, ako je napríklad obhajovanie našich právnych nárokov, alebo plnenie povinností, ktoré nám plynú z rôznych zákonov.

Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme dočasne obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, teda ich označili a nespracúvali ich ďalej po určitú dobu, a to pokiaľ popierate ich správne spracúvanie, ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame protizákonne, ale nepožadujete ich výmaz, alebo ak už vaše údaje síce nepotrebujeme a môžeme ich vymazať, ale vy ich uchovanie potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov. Ak ste namietali proti spracúvaniu vašich osobných údajov, môžete požadovať obmedzenie spracúvania až do jeho kontroly.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len s vaším súhlasom dovtedy, kým bude spracúvanie obmedzené, alebo z dôvodu preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Máte právo preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi alebo nás požiadať, ak je to technicky možné, aby sme mu ich poskytli my. Svoje právo na prenosnosť údajov môžete uplatniť len vo vzťahu k tým osobným údajom, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, alebo na základe zmluvy, a to len vtedy, keď k spracúvaniu týchto údajov dochádza automatizovane a ak nebudú obmedzené práva a slobody iných osôb.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Máte právo namietať kedykoľvek proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na účely našich oprávnených záujmov a na účely priameho marketingu. V takom prípade sme povinní nespracúvať vaše údaje ďalej na daný účel. Zatiaľ čo v prípade priameho marketingu to platí bez podmienky, v ostatných prípadoch, ak preukážeme, že máme k spracúvaniu vašich osobných údajov závažné oprávnené dôvody, ktoré nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami prevažujú, alebo že tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, spracúvanie vašich osobných údajov budeme vykonávať aj naďalej.

Máte právo nebyť predmetom výhradne automatizovaného rozhodovania

Pri svojej činnosti, najmä pri uzatváraní poistnej zmluvy, pri určení výšky poistného, poistných súm alebo pri hodnotení poistných rizík, sa nezaobídeme bez automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania vašich osobných údajov. Pri týchto činnostiach sú vyhodnocované vaše údaje automaticky a na základe tohto vyhodnotenia sú potom upravené parametre uzatvorenej poistnej zmluvy, navrhnutá jej zmena alebo rozhodnuté, že poistnú zmluvu nie je možné uzatvoriť. Toto rozhodnutie máte právo napadnúť alebo k nemu vyjadriť svoj názor. Ak rozhodnutie napadnete, preskúmajú ho naši zamestnanci.

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak bolo založené spracúvanie osobných údajov na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, takým odvolaním je však spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, ktoré sme vykonali dovtedy.

II. Ako svoje práva môžete uplatniť a na koho sa môžete obrátiť?

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú zašlete na našu kontaktnú adresu alebo tiež e-mailom na adresu data.privacy@youplus.sk.

Vašu žiadosť spracujeme spravidla bezplatne, ak by však bola takáto žiadosť zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, alebo ak by sa vaše žiadosti bez oprávneného dôvodu opakovali, môžeme vám uložiť uhradenie primeraného poplatku zodpovedajúceho našim nákladom na spracovanie vašej žiadosti, alebo úplne odmietnuť takejto žiadosti vyhovieť.

Pretože vaše osobné údaje chránime aj pri spracovaní vašej žiadosti, aby sme si boli istí, že komunikujeme skutočne s vami, môžeme v niektorých prípadoch požadovať poskytnutie ďalších informácií na preukázanie vašej totožnosti alebo vyžadovať komunikáciu prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám v minulosti oznámili, alebo prostredníctvom klientskeho portálu, alebo vás požiadať, aby ste svoj podpis na svojej písomnej žiadosti nechali úradne overiť.

Na spracovanie vašej žiadosti máme podľa GDPR jeden mesiac, v odôvodnených prípadoch však môže byť táto doba predĺžená až o ďalšie dva mesiace. Ak budeme potrebovať na vybavenie vašej žiadosti túto dlhšiu dobu, budeme vás informovať o tom včas ako aj o dôvodoch tohto predĺženia.

Naša spoločnosť vymenovala zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, a to buď písomne ​​na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom dpo@youplus.sk.

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov neprebehlo alebo neprebieha v súlade so zákonom, alebo že sme nesprávne spracovali vašu žiadosť, môžete na nás tiež podať podnet alebo návrh na začatie konania k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov si vyhradzujeme právo meniť a aktualizovať tento dokument podľa potrieb. Aktuálnu verziu dokumentu nájdete vždy na našich webových stránkach.

Informácie o využívaní cookies

Vážení návštevníci webových stránok,

prostredníctvom tejto stránky Vám poskytujeme informácie o tom, ako využívame takzvané cookies. Aj v prípade cookies sa riadime GDPR a zároveň zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

I. Čo sú to cookies a ako ich využívame?

Tento web používa cookies.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (počítač, mobilný telefón) pri návšteve internetových stránok. Slúžia na zaistenie správneho fungovania stránok, napomáhajú zapamätať si vaše správanie a preferencie pri ich používaní alebo optimalizujú zobrazovanie reklamy tak, aby vám bol zobrazovaný čo najrelevantnejší obsah.
Ukladanie cookies súborov do vášho zariadenia je možné na základe zákona o elektronických komunikáciách. Podmienky následného spracovania osobných údajov upravuje GDPR.
Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle GDPR je spoločnosť YOUPLUS Assurance AG.

II. Triedenie cookies

Podľa ich funkcie sme cookies rozdelili na:

Technické (nevyhnutné) cookies

Technické cookies nevyhnutne potrebujeme na to, aby naše stránky fungovali správne a aby sme predchádzali ich preťaženiu. Pokiaľ odmietnete súhlas s ich používaním, je možné, že sa vám naše stránky nebudú zobrazovať správne alebo niektoré ich funkcie nebudú dostupné. Ich trvanie je väčšinou obmedzené na dobu, kedy našu stránku využívate.

Tieto cookies používame aj bez vášho súhlasu.

Analytické cookies

Analytické cookies nám predovšetkým pomáhajú zistiť a vyhodnotiť napríklad:

 • odkiaľ k nám prichádzate, teda či ste si naše stránky otvorili priamo, alebo ste sa k nám dostali cez nejaký odkaz;
 • v akom štáte bola stránka otvorená;
 • vaše demografické údaje (pohlavie a vek);
 • aké zariadenie bolo pre prístup na stránky použité;
 • ako naše stránky používate, napríklad ako dlho na nich strávite, alebo kam klikáte;
 • identifikovať, že naše stránky navštevujete opakovane.

Informácie, ktoré prostredníctvom týchto cookies získavame, spracovávame v podobe hromadných dát a štatistík. Identifikovať vás ako konkrétnu osobu nie je technicky úplne vylúčené, ale vyžadovalo by to veľké úsilie odborne spôsobilej osoby. My sami konkrétne osoby neidentifikujeme.

Na používanie analytických cookies potrebujeme váš súhlas.

Marketingové (reklamné) cookies

Tieto cookies nám umožňujú zobrazovať vám cielenú reklamu na internetových stránkach, ktoré sú do tohto systému zapojené, vrátane niektorých sociálnych sietí a sledovať a vyhodnocovať jej úspech. Na základe niektorých z nich je zbieraná aj IP adresa vášho zariadenia a informácie sú využívané pre behaviorálnu reklamu (cielenú reklamu založenú na vašom správaní na internete).

Na používanie marketingových cookies potrebujeme váš súhlas.

III. Zoznam cookies

Nižšie nájdete prehľad cookies, ktoré používame na našom webe.

Názov Vlastník Popis Expirácia Typ
test_cookie YOUPLUS Ukladajú status popup okna (otvorenie 1x za návštevu). 1 deň technické
_fbp Facebook Používajú sa na rozlíšenie používateľov. 3 mesiace analytické
_ga Google Používajú sa na rozlíšenie používateľov. 2 roky analytické
_gat_gtag_UA_142489159_2 Google Používajú sa na rozlíšenie používateľov. 1 minúta analytické
_gid Google Používajú sa na rozlíšenie používateľov. 24 hodín analytické
moove_gdpr_popup YOUPLUS Ukladajú nastavenia ostatných cookies. 1 rok technické
NID Google Používajú sa na rozlíšenie používateľov. 6 mesiacov technické
IDE Google Tieto reklamné súbory cookies sú uložené v službe Google DoubleClick a slúžia na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach. 1,5 roka marketingové
__Secure-3PAPISID Google Používajú sa na vytvorenie profilu používateľa a na zobrazovanie relevantných reklám. 2 roky marketingové
__Secure-3PSIDCC Google Používajú sa na vytvorenie profilu používateľa a na zobrazovanie relevantných reklám. 1 rok marketingové
__Secure-3PSID Google Používajú sa na vytvorenie profilu používateľa a na zobrazovanie relevantných reklám. 2 roky marketingové
_gcl_au Google Marketingové cookies reklamného systému GoogleAdSense, ktoré hodnotia efektivitu reklamy. 90 dní marketingové
DSID Google Marketingové cookies reklamného systému DoubleClick (Google), ktoré slúžia na prepojenie vašej aktivity v rôznych zariadeniach. niekoľko sekúnd marketingové

Po zatvorení prehliadača nedochádza k automatickému výmazu cookies súborov, ale k ich uloženiu v prehliadači, kde zostanú platné do dátumu expirácie. Pred nastaveným dátumom expirácie môžete súbory kedykoľvek vymazať v nastavení prehliadača.

IV. Ako zakázať používanie cookies?

Nastavenie cookies a jednotlivé súhlasy môžete spravovať pomocou tlačidla umiestneného vľavo dole na našich webových stránkach.

Prevádzkovateľ osobných údajov si vyhradzuje právo na obsah týchto informácií o spracúvaní osobných údajov podľa potreby meniť a aktualizovať.

Verzia 7/2023

Tento dokument – Informácie o spracúvaní osobných údajov – je platný od 17. 7. 2023.