Prehľad pripoistení

Aké poistenia a pripoistenia si môžete s nami dojednať?

Nižšie vám uvádzame základný prehľad poistení a pripoistení, ktoré si môžete dojednať v rámci vašej poistnej zmluvy.

Aktuálnu ponuku taríf vám vždy oznámi váš finančný sprostredkovateľ.

Prosím, vezmite na vedomie, že v rôznych dokumentoch môžeme používať pre rovnakú tarifu pripoistenia rôzne názvy. Všetky používané názvy nájdete vždy v poistných podmienkach príslušnej tarify. Pre jednoznačnú identifikáciu tarify a príslušných poistných podmienok vždy slúži jej kód.

Nižšie uvedené informácie zhŕňajú hlavné charakteristiky jednotlivých skupín taríf, pre detailné informácie si, prosím, preštudujte ich poistné podmienky.

Pripoistenie pre prípad smrti a terminálneho štádia ochorenia

Pripoistenie pre prípad smrti a terminálneho štádia ochorenia sa uzatvára pre prípad terminálneho štádia choroby poisteného a pre prípad smrti poisteného, ku kterým dôjde v dobe trvania poistenia.

Poistné plnenie vyplatíme oprávnenej osobe jednorazovo vo výške určenej podľa aktuálnej alebo dohodnutej poistnej sumy. Ak je poistenému diagnostikované ochorenie v terminálním štádiu, je poistenému na jeho žiadosť vyplatené poistné plnenie vo výške 50 % aktuálnej poistnej sumy, ak je v čase výplaty plnenia nažive. V takom prípade potom pri smrti poisteného dostane oprávnená osoba poistné plnenie vo výške poistnej sumy zníženej o časť, ktorá bola ako poistné plnenie vyplatená poistenému, a to v prípade klesajúcej poistnej sumy len za podmienky, že k úmrtiu poisteného dôjde do 12 mesiacov po zániku poistenia.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad smrti úrazom

Pripoistenie pre prípad smrti úrazom je poistením pre prípad smrti poisteného následkom úrazu, ak k úrazu aj k smrti poisteného došlo v čase trvania poistenia.

Poistné plnenie vyplatíme oprávnenej osobe jednorazovo vo výške dohodnutej poistnej sumy.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad kritických ochorení

Pripoistenie pre prípad kritických ochorení sa uzatvára pre prípad vymenovaných diagnóz ochorení, stanovených poistenému a opísaných v príslušnom Zozname kritických ochorení alebo Zozname skupín kritických ochorení zvolenej varianty, ktoré nastali v dôsledku úrazu alebo choroby. Kritické ochorenie musí nastať v dobe trvania poistenia a naplniť všetky znaky závažnosti, ktoré sú stanovené pre dané ochorenie v príslušnom zozname.

Poistné plnenie vyplatíme poistenému jednorazovo vo výške stanoveného percenta z poistnej sumy, ktoré je pre každú diagnózu stanovené v príslušnom zozname kritických ochorení alebo ich skupín. V závislosti od zvolenej varianty je poistné plnenie poskytované iba do výšky 100 % poistnej sumy za celú dobu trvania poistenia, alebo aj viac pri viacerých poistných udalostiach.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad invalidity

Pripoistenie pre prípad invalidity sa uzatvára pre prípad, keď poistenému z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o príslušné percento, stanovené poistnými podmienkami. Poistenie je možné dohodnúť pre pokles tejto pracovnej schopnosti v rozsahu nad 40 % alebo nad 70 % podľa toho, akú mieru zníženia schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť si prajete pokryť.

Poistné plnenie vyplatíme poistenému jednorazovo vo výške dohodnutej poistnej sumy (platí pre tarify s konštantnou poistnou sumou) alebo jednorazovo vo výške aktuálnej poistnej sumy (platí pre tarify s lineárne klesajúcou pojistnou sumou) alebo opakovane mesačne formou dávky v dohodnutej výške po dobu trvania invalidity, maximálne však do konca trvania pripoistenia (platí pre tarify s výplatou mesačnej dávky).

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu sa uzatvára pre prípad, keď v čase trvania poistenia dôjde k úrazu, ktorý na zdraví poisteného zanechá trvalý následok.

Poistné plnenie má podobu jednorazového plnenia vo výške príslušného percenta dohodnutej poistnej sumy stanoveného podľa Oceňovacej tabuľky trvalých následkov úrazu v závislosti od rozsahu trvalých následkov. Ak je dohodnuté poistné plnenie s progresiou, môže byťbv závislosti od závažnosti trvalých následkov vyplatené aj viac, než je dohodnutá poistná suma. Tabuľku pre výpočet progresívneho plnenia nájdete v poistných podmienkach príslušnej tarify pripoistenia. Niektoré varianty tohto pripoistenia poskytujú poistné plnenie iba za trvalé následky, ktoré svojou závažnosťou presahujú stanovené percento.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti sa uzatvára pre prípad, keď v dobe trvania poistenia dôjde v dôsledku úrazu alebo choroby k dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného, kvôli ktorej nemôže poistený vykonávať svoje zamestnanie alebo povolanie, a pre ktorú poistený poberá náhradu príjmu od zamestnávateľa alebo nemocenské dávky podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej alebo Českej republiky. Jedenkrát počas trvania poistenia môže poistná udalosť nastať aj v inej krajine Európskej únie, v zemi patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku.

Dohodnutá poistná suma má podobu dennej dávky, ktorá poistenému patrí za každý deň dôvodného trvania pracovnej neschopnosti po skončení karenčnej doby, a to za podmienky, že pracovná neschopnosť trvá aspoň tak dlho, ako stanovujú poistné podmienky zvoleného variantu pripoistenia (karenčná doba). Plnenie karenčnej doby je možné si pripoistiť.

Poistné plnenie je obmedzené výplatou 730 denných dávok z jednej alebo v súčte za všetky vzájomne súvisiace poistné udalosti za dobu trvania pripoistenia.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad liečenia úrazu

Pripoistenie pre prípad liečenia úrazu sa uzatvára pre prípad, keď v čase trvania poistenia dôjde k liečeniu následku úrazu, uvedeného v Oceňovacej tabuľke alebo jemu podobného. Je možné ho dohodnúť ako poistenie pre prípad liečenia vážnejších úrazov, alebo ho rozšíriť poistením liečenia aj drobných úrazov.

Poistné plnenie má podobu denných dávok za dobu trvania nevyhnutného liečenia úrazu, v maximálnej výške stanovenej v Oceňovacej tabuľke.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad hospitalizácie

Pripoistenie pre prípad hospitalizácie sa uzatvára pre prípad, keď v čase trvania poistenia dôjde k hospitalizácii poisteného v dôsledku úrazu alebo choroby, a to na území Slovenskej republiky, alebo za určitých okolností, daných akútnosťou stavu poisteného, tiež inde na území Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska.

Poistné plnenie má podobu denných dávok za dobu trvania hospitalizácie, ak trvá dlhšie ako tri dni, alebo najmenej jeden deň, a to vo výške poistnej sumy alebo jej násobku (podľa dĺžky trvania hospitalizácie), za každú polnoc, ktorú poistený v nemocnici strávil.

Poistné plnenie je obmedzené výplatou 730 denných dávok.

Zjistit více informací

Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity alebo pre prípad kritických ochorení a poistenie dvojice osôb

Tieto pripoistenia majú charakter príslušných vyššie uvedených pripoistení. Poistné plnenie vyplatíme v prípade prvej poistnej udalosti, ktorá nastane. Prvou pojistnou udalosťou potom také pripoistenie zanikne, a to aj keď bolo pripoistením poistených viac poistených osôb.

Poistné plnenie vyplatíme oprávnenej osobe jednorazovo vo výške dohodnutej poistnej sumy alebo jednorazovo vo výške aktuálne platnej poistnej sumy ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Zjistit více informací

Pripoistenie oslobodenie od platenia poistného

Pripoistenie oslobodenie od platenia poistného sa uzatvára pre prípad, keď poistenému poistníkovi z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o najmenej 70 % a stal sa invalidným.

Poistné plnenie má podobu oslobodenia poistníka od platenia poistného z uzavretej poistnej zmluvy, a to za dobu od oznámenia vzniku invalidity nad 70 % až do jej ukončenia, alebo do inej doby stanovenej poistnými podmienkami.

Zjistit více informací