Platobné údaje

Platobné údaje pre úrazové poistenie (Basler, Deutscher Ring):
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK1811110000001016666004
Variabilný symbol: číslo zmluvy
Konštantný symbol: 3558
Účel platby: Meno a priezvisko poistníka

Platobné údaje pre Rizikové životné poistenie 4U (Youplus):
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK3511110000001529827029
Variabilný symbol: číslo zmluvy

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.