Najčastejšie otázky a odpovede

Ako môžem kontaktovať poisťovňu YOUPLUS?

Ak nás potrebujete kontaktovať, môžete k tomu využiť niektorý z nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kontaktná adresa: YOUPLUS, Nivy Tower, Mlynské Nivy 5,
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

E-mail: info@youplus.sk

Telefón: +421 908 11 88 11 (prevádzková doba linky je od 9 do 17 hodín v pracovné dni)

Web: www.youplus.sk

Kontaktný formulár: https://youplus.sk/oznamenie-skodovych-udalosti/

Kto je novým poistiteľom?

Novým poistiteľom je lichtenštajnská poisťovňa Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, so sídlom Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.014.769-5, vykonávajúca svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 52241289, so sídlom Námestie SNP 474/15, Bratislava 811 06, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 5741/B.

Poisťovňa YOUPLUS je lichtenštajnskou životnou poisťovňou so sídlom v Triesenu, dohľad nad výkonom jej činnosti vykonáva Lichtenštajnský orgán dohľadu nad finančnými trhmi (FMA).

Poisťovňa YOUPLUS je mladou a dynamickou poisťovňou. Bola založená roku 2000 vo Vaduze. Od svojho založenia prevzala niekoľko portfólií poistných zmlúv a vybudovala tak pomerne významný poistný kmeň, vďaka ktorému sa stala jednou z najväčších životných poisťovní v Lichtenštajnsku. Prevzatie kmeňa poistných zmlúv od poisťovne Basler je súčasťou vstupu poisťovne YOUPLUS na slovenský trh.

V rámci svojich akvizícií spoločnosť YOUPLUS získala okrem iného v roku 2014 spoločnosť Skandia Leben (FL) AG a v roku 2015 spoločnosť UNIQA Lebensversicherung AG. V dôsledku týchto prevzatí sa počet poistených osôb v posledných rokoch výrazne zvýšil.

Ďalšie informácie o poisťovni YOUPLUS nájdete na týchto stránkach. Našu výročnú správu nájdete na: http://www.aspecta.li/de/Ueber-uns/Unternehmen.

Má poisťovňa YOUPLUS pobočku na území Slovenskej republiky?

Áno, poisťovňa YOUPLUS má na území Slovenskej republiky pobočku, ktorá tu vykonáva činnosť na základe súhlasu Národnej banky Slovenska.

Akých poistných zmlúv sa týka prevod poistného kmeňa?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých poistných zmlúv uzatvorených poisťovňou Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočkou poisťovne z iného členského štátu, a to ako ukončených, tak aj neukončených. Všetky tieto poistné zmluvy a práva a povinnosti s nimi súvisiace prechádzajú na poisťovňu YOUPLUS dňa 30.12. 2019.

Akých produktov sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých produktov, dojednávaných poisťovňou Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, teda týchto taríf a produktov:

  • Ring Úrazová ochrana „all inclusive“
  • Úrazová ochrana Ring „all inclusive“
  • Úrazové poistenie „all inclusive“
  • Libera Ring
  • Libera Optimal

Čo sa stane s mojou poistnou zmluvou?

Poistná zmluva, ktorú ste uzatvorili s poisťovňou Basler zostáva v platnosti a nie je potrebné, aby ste v súvislosti s prevodom uskutočnili akékoľvek kroky.

Od 30.12.2019 sú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce prevedené na poisťovňu YOUPLUS a tá sa tak stala novým poistiteľom. Poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojedané vo Vašej zmluve a zostávajú zachované aj všetky ostatné vlastnosti Vašej poistnej zmluvy.

Zmení sa cena poistenia?

Výška poistného, platobné údaje, termín splatnosti aj spôsob platby poistného zostávajú bez zmien.

Čo sa stane s nárokmi z poistenia?

Ak máte nevybavené nároky z poistenia, vrátane poistných udalostí, ktoré ste ešte neoznámili, potom si ich môžete nárokovať v poisťovni YOUPLUS. Tá zaistí tiež vybavenie už uplatnených nárokov a nahlásených poistných udalostí, vybavenie neodpovedaných sťažností, neukončených súdnych alebo iných sporov plynúcich z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu a všetkých ostatných záležitostí.

Môžem vypovedať svoju poistnú zmluvu?

Vzhľadom k tomu, že so zmenou poistiteľa dochádza tiež k zmene dohľadového orgánu, máte ďalej právo vypovedať Vašu poistnú zmluvu na základe nemeckého Zákona o poisťovníctve (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG), a to do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o prevode poistného kmeňa s okamžitou účinnosťou. Výpoveď je potrebné podať písomne a v uvedenej lehote ju doručiť na nižšie uvedenú kontaktnú adresu spoločnosti.

Ako postupovať, pokiaľ potrebujem oznámiť škodovú udalosť alebo vykonať zmenu poistnej zmluvy?

Pre oznámenie škodovej udalosti, zmenu Vašich osobných údajov alebo žiadosť o zmenu poistnej zmluvy môžete využiť formuláre zverejnené na tejto webovej stránke. Pokiaľ žiadny
z nich nezodpovedá Vašej potrebe, kontaktujte nás.

Môžete sa tiež obrátiť na Vášho finančného poradcu zo spoločnosti OVB. Pokiaľ svojho poradcu v tejto spoločnosti nemáte, kontaktujte nás a my Vám zabezpečíme kvalitné poradenstvo v potrebnom rozsahu.

Ako sa môžem sťažovať?

Viac informácií o sťažnostiach môžete nájsť na týchto webových stránkach.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Vzhľadom k prevodu poistného kmeňa došlo i k zmene prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, ktorým je odo dňa prevodu poisťovňa YOUPLUS. Pre informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov navštívte sekciu O YOUPLUS > YOUPLUS a osobné údaje.

Čo v prípade, pokiaľ mám ďalšie otázky?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, či už telefonicky na číslo +421 908 11 88 11 alebo prostredníctvom e-mailu basler@youplus.sk, radi Vám pomôžeme.

Ďalšie kontakty na nás nájdete tu.