Sídlo spoločnosti

Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie SNP 474/15
811 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 52241289

Bankové spojenie

číslo účtu:
IBAN: SK18 1111 0000 0010 1666 6004
SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Názov a sídlo banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilný symbol: číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: rodné číslo
Účel platby: meno a priezvisko poistníka

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.